Ysgol Rhyd y Llan Logo Cartoon Children in Ysgol Rhyd y Llan Uniform

Dosbarth Glas - Blwyddyn 2 a 3

Croeso i dudalen y Dosbarth Glas.

Mrs Harp yw ein athrawes ond mae hi i ffwrdd yn cael babi felly, Miss Jones yw athrawes ein dosbarth flwyddyn yma a Miss Barbara yw’r cymhorthydd. Byddwn yn cael gwersi Addysg Gorfforol gan Mr Williams a daw Mrs Hughes draw i ddysgu Gwyddoniaeth. Mae Miss Jones yn dysgu Celf ar brynhawn Dydd Mercher hefyd!

Tymor yr Haf

SIOCLED / Ar Lan y Môr

Yn ystod y cyfnod clo, cawsom gyfleoedd i weithio ar wahanol themâu fel Dreigiau, Pen a Chynffon, Hen Wlad fy Nhadau a Dyfeiswyr. Roedd hi’n amser rhyfedd yn gweithio adref ond rydym nawr yn ôl yn yr ysgol gyda’n ffrindiau!

Rydym wedi bod yn edrych ar y thema “Siocled”. Mae’r llyfr ‘Charlie and The Chocolate Factory’ gan Roald Dahl wedi bod yn ganolog yn ein gwaith Siocled. Rydym wedi cael cyfle i greu cymeriad ein hunain ar gyfer y llyfr, gan ddatblygu ein sgiliau ysgrifennu. Cawsom ddefnyddio’r wal waith Saesneg sydd yn cynnwys cyfystyron er mwyn datblygu ein gwaith. Roedd cyfle i ni ddylunio llun i gyd-fynd â’r cymeriad gan ddefnyddio Quentin Blake fel ysbrydolaeth.

Yn ganol yr holl waith caled, rydym wedi cwblhau cwrs yoga 6 wythnos gyda Miss Rowlands. Rydym wedi dysgu sut i reoli symudiadau’r corff a meddwl am ein teimladau. Rydym wedi mwynhau’r gwersi yma’n arw! Cawsom hefyd wers cerddoriaeth gyda Mrs Hughes. Rydym wedi bod yn arbrofi gyda bagiau plastig er mwyn gwneud synau’r môr.

Rydym ar ganol y thema yma ac wedi bod yn lleoli’r holl draethau sydd ar Ynys Môn. Cawsom drafod ein hoff draethau gan sôn am sut mae traethau wedi newid o’r gorffennol hyd at heddiw. Nawr, mae’r tasgau’n canolbwyntio ar Y Royal Charter. Rydym wedi bod yn arbrofi gyda phaent gan greu dyluniad o’r llong ym Moelfre. Nawr, byddwn yn canolbwyntio ar beryglon y Lan Y Môr a’r problemau sydd yn codi gyda gwastraff a sbwriel.

Cliciwch yma i ddarllen mwy


 

Ers mis Medi, rydym wedi bod yn dysgu am bobl sydd yn ein hysbrydoli er enghraifft chwaraewyr pêl droed, athletwyr ac ati. Ar ôl trafod hyn, cawsom gyfle i ddyfeisio archarwyr ein hunain ac ysgrifennu ychydig amdanynt.

Môn, Mam Cymru

Môn, Mam Cymru yw thema ein tymor yma lle fyddwn yn dysgu am Y Celtiaid a Melinau Gwynt Ynys Môn. Byddwn hefyd yn meddwl am gwestiwn mawr sef “Cyfrifoldeb pwy yw gofalu am y ddaear?

Mae’r athrawon yn gwrando ar ein llais yn Ysgol Rhyd Y Llan. Cawsom feddwl am syniadau am beth hoffwn ddysgu yn ystod y tymor nesaf a’u rhoi ar y wal ‘Mae gen i syniad’ yn ein dosbarth.

Rydym wedi cael hanner tymor hwylus iawn wrth ddechrau ein themau ‘Môn Mam Cymru’.

Rydym wedi bod wrthi’n brysur yn canolbwyntio ar Y Celtiaid yn ystod ein gwersi. Cawsom gyfleoedd i weithio ar dasgau amrywiol wrth i ni gylchdroi gwaith y dosbarth. Byddai rhai dysgwyr yn cael cyfle i weithio gyda Miss Jones neu Miss Barbara ar gyfer tasgau ffocws, tra bod eraill yn gweithio o fewn yr ardaloedd. Mae hyn yn rhoi cyfle i ni weithio fel unigolion uchelgeisiol a mentrus wrth gwblhau’r gwaith yn fwy annibynnol.

Rydym wedi dechrau a’r ein arddangosfa dosbarth sydd yn cynnwys rhai tasgau iaith e.e. ‘Roundhouses For Sale’ ac adroddiad ar ein Taith i Melin Llynon.  Yma, gallwch weld rhai o’r tariannau rydym wedi bod yn creu yn ein gwersi Celf gyda Miss Jones arno hefyd!

Cawsom ddechrau gwych i’r hanner tymor gyda taith i weld y tai crynion ym Melin Llynon.  Aeth y Dosbarth i weld y Melin Wynt ac archwilio’r offer tu fewn iddo. Roedd yna gyfle i ni eistedd tu mewn i’r tai crynion a dysgu am yr holl offer, arteffactau ac arfau tu fewn iddo e.e. Gwaeywffon, sgidiau lledr, gwisgoedd y Celtiaid a llawer mwy.

Cawsom wers rithiol am fywyd Y Celtiaid gan aelod o staff Amgueddfa St Ffagan. Roedd y wers yn hynod ddefnyddiol wrth i ni cael archwilio gwahanol eitiemau haearn a cael cyfle i fod yn archeolegwyr! Cyn y gwyliau Nadolig, roedd yr ysgol yn brysur iawn yn paratoi am y sioe nadolig (mewn ffordd gwahanol). Cawsom gyfle fel disgyblion y dosbarth glas i ysgrifennu sioe nadolig ein hunain. Daethom fyny gyda’r syniad o ‘Anturiaethau’r Elf ar Y Shelff’ - lle roedd Elf ar Y Shelff drwg yn dwyn batri hudol i’r cloc nadolig. Roedd Corrachod Sion Corn wrthi’n chwilio ym mhob man am y batri, cafodd Nadolig bron ei ganslo! Nes yna, roedd yr Elf ar Y Shelff yn eistedd yn ddiniwed yn Y Dosbarth Glas! Cawsom llawer o hwyl yn actio, canu a ffilmio yn ein gwisgoedd. Rydym eisioes wedi symyd i ddysgu o bell ar-lein. Rydym yn derbyn gwaith hwylus dros Google Classroom. Rydym yn cysylltu ac yn diweddaru Miss Jones gyda lluniau a fideo’s dros Class Dojo. Yna, rydym wedi dechrau cael cyfarfodydd wythnosol gyda’n ffrindiau, Miss Jones a Miss Watson dros Microsoft Teams!

Cysylltwch a ni

Ysgol Rhyd y Llan
Llanfaethlu
Caergybi
Ynys Môn
LL65 4PQ

Ffon: 01407 887922
Ebost: 6602227_pennaeth.rhydyllan@hwbcymru.net
Pennaeth: Mrs Nia Lloyd Thomas, B.Add. Anrhydedd