Ysgol Rhyd y Llan Logo Cartoon Children in Ysgol Rhyd y Llan Uniform

Croeso i wefan Ysgol Rhyd y Llan

Ethos Yr Ysgol

Yn Ysgol Rhyd y Llan mae awyrgylch hapus a gweithgar yn seiliedig ar gydberthynas o barch a gofal athrawon â’i gilydd ac athrawon a disgyblion â’i gilydd. Mae hyn yn galluogi i ddisgyblion ymagweddu yn gadarnhaol a datblygu hunan hyder a hunan ddisgyblaeth.

Ymfalchïwn yn y ffaith fod holl ymwelwyr i’r ysgol yn cydnabod yr ymdeimlad o gyfeillgarwch a disgyblaeth sy’n bodoli a’r modd y  bydd disgyblion newydd yn ymgartrefu yn fodlon a buan.

Amcanion Cyffredinol 

  • Cynnal a chodi safonau cyflawniad disgyblion ym mhob maes cwricwlaidd yn unol â gofynion y cwricwlwm cenedlaethol ac addysg grefyddol.
  • Meithrin cymdeithas wâr sy'n rhoi pwys ar werthoedd moesol a dyngarol, datblygiad personol a iechyd, gan ddatblygu hunan-barch a goddefgarwch tuag at eraill.
  • Datblygu gallu’r disgyblion i fod yn hyderus ddwyieithog er mwyn eu galluogi i fod yn aelodau cyflawn o'r gymdeithas ddwyieithog y maent yn rhan ohoni.
  • Darparu addysg o’r safon uchaf gan sicrhau cwricwlwm eang, cytbwys, perthnasol a chyfoethog.
  • Galluogi pob unigolyn i feithrin gwybodaeth, agweddau a medrau sy'n berthnasol i fywyd cyfoes, i addysgu am oes ac i ddefnyddio amser hamdden yn greadigol.
  • Sicrhau cyfleoedd cyfartal a mynediad i’r cwricwlwm cyflawn.

Cysylltwch a ni

Ysgol Rhyd y Llan
Llanfaethlu
Caergybi
Ynys Môn
LL65 4PQ

Ffon: 01407 887922
Ebost: 6602227_pennaeth.rhydyllan@hwbcymru.net
Pennaeth: Mrs Nia Lloyd Thomas, B.Add. Anrhydedd

Cysylltwch a ni

Ysgol Rhyd y Llan
Llanfaethlu
Caergybi
Ynys Môn
LL65 4PQ

Ffon: 01407 887922
Ebost: 6602227_pennaeth.rhydyllan@hwbcymru.net
Pennaeth: Mrs Nia Lloyd Thomas, B.Add. Anrhydedd