Ysgol Rhyd y Llan Logo Cartoon Children in Ysgol Rhyd y Llan Uniform

Dosbarth Coch - Blwyddyn 5 a 6

Croeso i’r Dosbarth Coch.

Mrs Thomas a Mrs Hughes yw ein athrawon a Miss Jones yw y cymhorthydd. Daw Mrs Williams draw i ddysgu Celf a Mr Williams i ddysgu Addysg Gorfforol.

Tymor yr Haf

SIOCLED

Ers dychwelyd i’r ysgol yn dilyn yr ail cyfnod clo mae’r Dosbarth Coch wedi bod yn brysur yn dysgu am . . . . . . . . . . . SIOCLED !!

Rhoddwyd dewis i’r plant ynglyn â themau posib a dewiswyd siocled. Cafwyd llawer iawn o hwyl yn blasu gwahanol siocled gan ddweud pa un oedd ein ffefryn a gwneud graffiau i ddangos y canlyniadau. Dysgwyd am sut mae siocled yn cael ei wneud ac ymhle yn y byd mae ffa coco yn tyfu. Buom yn darllen am Ama sydd yn gweithio ar fferm ffa coco yn Ghana ac am ei amodau gwaith. Mae Masnach Deg yn helpu teuluoedd fel Ama a rydym wedi llunio cyflwyniad ar Fasnach Deg. Mae hyn yn dangos ein bod yn ddinasyddion gwybodus ac egwyddorol.

Rydym wedi ymchwilio i wahanol siocled a wedi llunio cronfa ddata yn nodi faint o galoriau, braster, siwgr a halen sydd mewn gwahanol siocled.

Roedd llyfr ‘Charlie and the Chocolate Factory’ yn boblogaidd a rydym wedi dyfeisio ein cymeriad ein hunain yn seiliedig ar gymeriadau Roald Dahl.
Rydym newydd gwblhau sesiynau yoga ond rydym yn parhau i wneud ‘Milltir y Dydd’ ac yn ein gwersi Addysg Gorfforol rydym yn dysgu sut i chwarae tenis.  

Erbyn rwan rydym wedi symud ymlaen i ddysgu am lan y môr. Rydym wedi casglu cwestiynau am beth hoffem ddysgu. Rydym wedi dysgu am foroedd y byd yn barod a wedi lleoli traethau Ynys Môn ar fap. Rydym wedi darllen am y ‘Royal Charter’ a byddwn yn llunio adroddiad papur newydd am y digwyddiad. Rydym yn dysgu am sut i fod yn ddiogel ar lan y môr a gwyliau ar lan y môr ers talwm.  

Mae’r cyfyngiadau presennol yn golygu fod trefniadau diwedd y tymor ychydig yn wahanol y flwyddyn hon ond dwi’n siwr y cawn benter o hwyl.


Y Celtiaid

Mae’r tymor diwethaf wedi bod yn brysur iawn yn y Dosbarth Coch. Fel rhan o’n gwaith ar y Celtiaid aethom ar wibdaith i Melin Llynnon i weld y tai crynion.
Rydym wedi bod yn dysgu am y Celtiaid yn y dosbarth hefyd. Rydym wedi ymchwilio trwy ddarllen llyfrau ac ymholi ar y We ac ysgrifennu adroddiad am y Celtiaid.
Fel y gwelwch o’n arddangosfa lliwgar, rydym hefyd wedi lluniadu tai Celtaidd ar ôl darllen amdanynt, ysgrifennu hysbyseb tŷ Celtaidd, delweddu milwr Celtaidd ar ôl darllen amdano ac ymchwilio i arteffactau Celtaidd. Ffiw !!
Ar ôl yr holl waith roeddem angen gwyliau !!

Cliciwch yma i ddarllen mwy

Ers mis Medi rydym wedi bod yn dysgu am bobl o fewn y byd chwaraeon sydd ‘ar dop eu gêm’.

Rydym hefyd wedi bod yn dysgu am bobl ysbrydoledig fel Nelson Mandela a Martin Luther King. Rydym wedu ysgirfennu cerdd acrostig am Nelson Mandela.

Rydym wedi dyfeisio archarwyr ein hunain ac wedi ysgrifennu disgrifiad ohonynt.

Yn Ysgol Rhyd y Llan mae’r athrawon yn gwrando ar ein llais. Yn y Dosbarth Coch mae ganddom wal ‘Mae gen i syniad’ ble fyddwn yn casglu syniadau am beth hoffem ddysgu.

Ein thema tymor yma fydd Môn,mam Cymru ble fyddwn yn dysgu am y Celtiaid, melinau gwynt Ynys Môn a byddwn yn ystyried y cwestiwn ‘Cyfrifoldeb pwy yw gofalu am y Ddaear?’

Cysylltwch a ni

Ysgol Rhyd y Llan
Llanfaethlu
Caergybi
Ynys Môn
LL65 4PQ

Ffon: 01407 887922
Ebost: 6602227_pennaeth.rhydyllan@hwbcymru.net
Pennaeth: Mrs Nia Lloyd Thomas, B.Add. Anrhydedd